TestDaF (Deutsch als Fremdsprache)

TestDaF е централен, стандардизиран тест за германски како странски јазик кој ги опфаќа нивоата Ц1 и Ц2 од Заедничката европска рамка за јазици. TestDaF ги оценува лингвистичките способности на кандидатите во контекст на академска средина и е предвиден за јазичните изучувачи со повисока јазична компетенција. Тој се применува ширум светот и тоа првенствено за студенти кои сакаат да студираат во Германија, за престој на високообразовни институции во Германија, и за сите оние на кои им треба доказ за познавање на германскиот јазик.Watch Full Movie Online Streaming Online and Download

Времетраење:
7-14 недели (за 7 недели часови 4 пати неделно, или за 14 недели часови 2 пати неделно)
Број на часови:
Број на часови: 56 часа од 45 мин. (28 блок часа по 90 мин.)
Ниво:
Интензивен курс

TestDaF термини за 2013

Тест Термин Пријавување
T061 13 февруари 2013 19.11.2012 – 16.01.2013
T062 18 април 2013 14.02.2013 – 21.03.2013
Т063 11 јуни 2013 16.04.2013 – 14.05.2013
Т064 18 јули 2013 23.05.2013 – 20.06.2013
Т065 12 септември 2013 17.07.2013 – 14.08.2013
T066 13 ноември 2013 18.09.2013 – 16.10.2013